Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gródek

log Gminy Gródek

 


Urząd Gminy Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
woj. podlaskie

telefon  85 718 06 64 lub 85 718 06 72
faks  85 811 00 10
email  sekretariat@grodek.pl 


Elektroniczna skrzynka podawcza:

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

epuap


Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Gródek:
BS Białystok o/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010

 
System Informacji o Środowisku - stara wersja
System Informacji o Środowisku - nowa wersja

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest Wójt Gminy Gródek mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, tel.: 85 718 06 64, adres e-mail: sekretariat@grodek.pl.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu e-mail: iodo@grodek.pl, tel.: 85 718 06 64.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych;
 2. realizacji umów;
 3. w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

na podstawie:

 • wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w związku z wykonywaniem zapisów zawartych w umowach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek/Urzędem Gminy Gródek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dany dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Lista aktualności

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2019-03-18

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2017-03-06