Rada Gminy

Rada Gminy Gródek jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Rada Gminy Gródek składa się z 15 radnych.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego.

W ramach Rady działają komisje stałe.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w formie uchwał. Sprawy należące do jej kompetencji określone są w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

UWAGA

Informacje dotyczące Rady Gminy Gródek poprzednich kadencji dostępne są w zakładce Archiwum.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2017-03-06