Wójt Gminy

 Wiesław Kulesza 

Wójt Gminy Gródek

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Wójtem Gminy Gródek VIII kadencji wybrany został Wiesław Kulesza. Pełni on tę funkcję nieprzerwanie od listopada 2002 r.

 

 

 

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy, wybieranym w wyborach bezpośrednich na 5 letnią kadencję.

Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

Po upływie kadencji Wójta pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • określanie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

Wójt wykonuje przypisane mu zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-09-17