INFORMACJA PUBLICZNA

Zasady dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów Gminy Gródek oraz Urzędu Gminy Gródek w zakresie przewidzianym w ustawie.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek z tym, że informacja która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Forma wniosku

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej - Wzór wniosku.

Wniosek można przesłać: 

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@grodek.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
  • pocztą na adres:

    Urząd Gminy Gródek
    A. i G. Chodkiewiczów 2
    16-040 Gródek

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek.

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gródek.

Rozpatrzenie wniosku

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd Gminy, to uniemożliwiają. W takim przypadku wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wraz z informacją w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej co do zasady jest bezpłatny. z tym zastrzeżenie, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Gródek miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Urząd Gminy Gródek o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-10-01

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-10-01

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-10-01