GMINA

Mieszkańcy gminy Gródek tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową - jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Gródek.

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ustrój Gminy określają ustawy oraz Statut Gminy Gródek.

Organami Gminy są Rada Gminy Gródek oraz Wójt Gminy Gródek.

Organy Gminy realizują przypisane im zadania przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych.

Jednostkami pomocniczymi w gminie Gródek są sołectwa.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-09-16

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-09-16

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-09-16