Zasady dostępu do informacji publicznych

.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Prawo do informacji przysługuje każdemu i obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, zakresie jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

  • wglądu do dokumentów urzędowych;

  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;

  • niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

  • wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępniania informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ustawowym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Gródku

Wytwarzający/odpowiadający: Lilia Waraksa

Wprowadzający: Lilia Waraksa

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2008-11-27